Angular ile NGRX kullanımı

Angular ile NGRX kullanımı

Merhaba,

Bu yazımda Angular projelerimizde State Management işlemleri için NgRx kullanımına bakacağız. NgRx kullanımı ve gerekli olan proje oluşturma işlemlerini aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz. Bu yazıda bir counter componenti oluşturup ve bu component ile sayı artırma, sayı azaltma, resetleme ve bir önceki değeri ekranda gösterme işlemlerini yapacağız.

Angular projesi oluşturma ve paketi yükleme

İlk olarak üzerinde çalışma yapacağımız Angular projemizi oluşturalım ve NgRx için ihtiyacımız olan NPM paketimizi yükleyelim. Terminali açıp aşağıdaki kodları sırası ile çalıştıralım.

$ ng new angular-ngrx-usage

Projemiz oluştuktan sonra proje klasörümüze geçelim.

$ cd angular-ngrx-usage

Şimdide ihtiyacımız olan paketimizi aşağıdaki komut ile yükleyelim.

$ npm install @ngrx/store

Projemizi oluşturduk ve ihtiyacımı olan paketi yüklediğimize göre artık uygulamamızı şekillendirmeye geçebiliriz. Gerekli olan model tanımları ve NgRx için kullanılacak yapının oluşturulmasına başlayabiliriz.

Model oluşturma

İlk olarak store işlemi için kullanacağımız modeli tanımlayalım. Bunun için projenin ana dizininde Store isimli bir klasör açıp içine Models isimli başka bir klasör açıp onun içinede counter.ts adında dosyamızı oluşturalım. Bu modelimizin içeriğide aşağıdaki gibi olacaktır.

export const COUNTER_REDUCER = 'COUNTER_REDUCER';

export interface CounterState {
 current: number;
 previous: number;
}

Burada kontrol ettiğimiz işlem counter nesnemizin bir değer artırıp, azalttıkça veya reset işlemi yaptığımızda o andaki değerini görmek için current değerini kullanacak olamamız ve her değer değişiminden sonra bir önceki değeride görmek için previous değerini kullanacak olmamız.

Action oluşturma

Store ile yapacağımız action için içinde gerekli tanımlamalarımızı yapalım. Bunun için projenin ana dizininde Store isimli klasör içine Actions isimli başka bir klasör açıp onun içinede counter.action.ts adında dosyamızı oluşturalım. Bu dosyamızın içeriğide aşağıdaki gibi olacaktır.

import { createAction } from '@ngrx/store';

export const increment = createAction('[Counter Component] Increment');
export const decrement = createAction('[Counter Component] Decrement');
export const reset = createAction('[Counter Component] Reset');

Bu hazırlık ile artık counter nesnemiz için yapacağımız aksiyonları tanımlamış olduk, örneğimizde ihtiyacımız olan sayı artırma(Increment), sayı azaltma(Decrement) ve reset(Reset) işlemi için tek tek bir aksiyon oluşturmuş olduk. Artık bu aksiyonları componentimizin içindeki gerekli methodlarda kullanıp store değerimize hangi aksiyonu yaptığımızı söylemiş olacağız.

Reducer oluşturma

Store ile yapılan actionları kontrol ettiğimizin ve store içinde yeni state değerlerini oluşturduğumuz reducer dosyamızı oluşturalım. Bunun için projenin ana dizininde Store isimli klasör içine Reducers isimli başka bir klasör açıp onun içinede counter.reducer.ts adında dosyamızı oluşturalım. Bu dosyamızın içeriğide aşağıdaki gibi olacaktır.

import { createReducer, on } from '@ngrx/store';
import { increment, decrement, reset } from '../actions/counter.action';
import { CounterState } from '../models/counter';

const initialState: CounterState = {
 current: 0,
 previous: 0,
};

export const counterReducer = createReducer(
 initialState,
 on(increment, (state) => ({
  ...state,
  previous: state.current,
  current: state.current + 1,
 })),
 on(decrement, (state) => ({
  ...state,
  previous: state.current,
  current: state.current - 1,
 })),
 on(reset, () => initialState)
);

Oluşan bu reducer sayesinde ise yaptığımız aksiyonların sonucunda neler olacağına ve store içindeki değerimizin nasıl etkileneceğine karar vermiş oluyoruz. Yukarıdaki kodlarda görüldüğü gibi başlangıçta initialState içinde tanımlı olan değerlerimiz var, ama biz uygulamamız içinde increment aksiyonunu çağırırsak current değerimiz 1 artıyor ve değer artırma işleminden öncede var olan değeri previous alanına yazıyoruz. Yine aynı şekilde decrement aksiyonunu çağırdığımızda ise var olan current değerimizi 1 eksiltiyor ve bu işlemden önceki değerimizide yine previous alanına yazıyoruz. Son olarak reset aksiyonunu çağırdığımızda ise her şeyi ilk baştaki initialState durumuna alıyoruz.

Selector oluşturma

Artık store da kullandığımız modelin değerlerini istediğimiz yerden almak için gerekli olan selector tanımlarımızı yapalım. Bunun için projenin ana dizininde Store isimli klasör içine Selectors isimli başka bir klasör açıp onun içinede counter.selector.ts adında dosyamızı oluşturalım. Bu dosyamızın içeriğide aşağıdaki gibi olacaktır.

import { createFeatureSelector, createSelector } from '@ngrx/store';
import { CounterState, COUNTER_REDUCER } from '../models/counter';

export const counterSelector = createFeatureSelector<CounterState>(COUNTER_REDUCER);

export const selectCurrentCount = createSelector(
 counterSelector,
 (state: CounterState) => state.current
);

export const selectPreviousCount = createSelector(
 counterSelector,
 (state: CounterState) => state.previous
);

Yukarıdaki tanımlar ile artık store içinde CounterState içinde bulunan current ve previous değerlerine erişebiliyoruz. selectCurrentCount ile current değerini selectPreviousCount ile de previous değerine erişim sağlayabiliyoruz.

Store configurasyonu yapma

Store kullanımı için gerekli tanımlamayı app.module.ts içinde yapmamız gerekiyor ve bunun için imports içerisine StoreModule.forRoot({ [COUNTER_REDUCER]: counterReducer }) bilgisini eklememiz gerekiyor. Gerekli tanım yapıldıktan sonra dosya içeriğimiz aşağıdaki gibi olacaktır. COUNTER_REDUCER bilgisi bizim için önemli bir tanımlama, selector içinde de bu tanımın kullanıldığını görebilirsiniz. Bu tanım sayesinde store için register işlemi yaparken kullanılacak olan reducer ve selectorların doğru çalışması adına COUNTER_REDUCER değerini kullanıyoruz.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { StoreModule } from '@ngrx/store';
import { AppComponent } from './app.component';
import { counterReducer } from './store/reducers/counter.reducer';
import { CounterComponent } from './counter/counter.component';
import { COUNTER_REDUCER } from './store/models/counter';

@NgModule({
 declarations: [AppComponent, CounterComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  StoreModule.forRoot({ [COUNTER_REDUCER]: counterReducer }),
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}

Component oluşturma

Store işlemlerini test etmek için bir adet Counter isimli component oluşturalım ve basit olarak sayı artırma, azaltma ve resetleme işlemi ile bir önceki sayı bilgisini bize gösteren bir yapıda olması için düzenlememizi yapalım. Componenti oluşturmak için ilk olarak aşağıdaki komut ile projemizin ana dizinine geçelim.

$ cd src/app

Şimdide ihtiyacımız olan componenti oluşturmak için aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz.

$ ng g c counter

Component oluşumu tamamlandıkta sonra görsel düzenleme için template içeriğini aşağıdaki gibi yapalım.

<div class="content">
 <div class="counts">
  <p>Current Count: {{ currentCount$ | async }}</p>
  <p>Previous Count: {{ previousCount$ | async }}</p>
 </div>
 <div class="buttons">
  <button (click)="increment()">Increment ( + )</button>
  <button (click)="decrement()">Decrement ( - )</button>
  <button (click)="reset()">Reset</button>
 </div>
</div>

Görsel olarak düzenleme içinde css tanımlarımızıda aşağıdaki gibi yapalım.

.content{
 margin: 0 10%;
}

button {
 width: 200px;
 height: 50px;
 font-size: 20px;
}

p {
 font-size: 42px;
}

.counts {
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-around;
}

.buttons{
 display: flex;
 flex-direction: row;
 justify-content: space-around;
}

Son olarak da artık component içeriğine store işlemleri için gerekli kodlarımızı yazalım ve bu işlem sonrasında içeriğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

import { Component } from '@angular/core';
import { Store } from '@ngrx/store';
import { Observable } from 'rxjs';
import { decrement, increment, reset } from '../store/actions/counter.action';
import {
 selectCurrentCount,
 selectPreviousCount,
} from '../store/selectors/counter.selector';

@Component({
 selector: 'app-counter',
 templateUrl: './counter.component.html',
 styleUrls: ['./counter.component.scss'],
})
export class CounterComponent {
 public currentCount$: Observable<number>;
 public previousCount$: Observable<number>;

 constructor(private store: Store) {
  this.currentCount$ = store.select(selectCurrentCount);
  this.previousCount$ = store.select(selectPreviousCount);
 }

 public increment(): void {
  this.store.dispatch(increment());
 }

 public decrement(): void {
  this.store.dispatch(decrement());
 }

 public reset(): void {
  this.store.dispatch(reset());
 }
}

Tüm herşey hazır ve çalışır durumda, yukarıdaki kodda görüldüğü gibi daha önce tanımladığımız selector yardımı ile counter nesnemizin mevcut ve önceki değerlerine erişebiliyor, tanımladığımız action vasıtası ile sayı artırma, azaltma ya da reset işlemlerini yapabiliyoruz. this.currentCount$ = store.select(selectCurrentCount); satırındaki store.select methodu ile store içinde tanımlı olan bir değeri seçebiliyoruz ve bu işlem içinde daha önce tanımladığımız selector tanımı olan selectCurrentCount bilgisini kullanıyoruz. this.previousCount$ = store.select(selectPreviousCount); satırı içinde benzer durum geçerli. increment() methodu içindeki this.store.dispatch(increment()); satırı ile de daha önce tanımladığımız action olan increment() methodunu this.store.dispatch yardımı ile kullanıyoruz. Bu işlem sonrasında ise store içinde tanımlı olan reducer bizim bu yaptığımız action karşılığı olan işlemi çalıştırıp store içinde gerekli değişikliği yapıyor. Component içinde tanımlı olan diğer methodlarda da bu durum geçerlidir.

Store için gerekli tüm tanımlar ve component tanımlamalarından sonra proje yapımız resimdeki gibi olacaktır.

image.png

Artık sistem kullanmaya hazır olduğuna göre app.component.html içinde yeni oluşturduğumuz componentimizi çağıralım ve uygulamamızı çalıştıralım. Ayrıca tek başına counter componenti olmaması için ben bir resim ekledim. Düzenleme sonrası html içeriği aşağıdaki gibi olacaktır.

<div>
 <h1>{{ title }}</h1>
 <img src="../assets/ngrx.png" />
</div>

<app-counter></app-counter>

Bu içeriği düzenlemek için aşağıdaki gibi css yazabiliriz.

div {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 align-items: center;
 justify-content: center;

 img {
  width: 50%;
 }
}

Son olarak app.component.ts içinde de birkaç düzenleme ile title değerimizi oluşturalım ve aşağıdaki gibi görünüme ulaşalım.

import { Component, VERSION } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-root',
 templateUrl: './app.component.html',
 styleUrls: ['./app.component.scss'],
})
export class AppComponent {
 public title = `Angular ${VERSION.major} NGRX Usage`;
}

Uygulamanın ekran görüntüleri

Uygulama çalıştığında aşağıdaki gibi görünecektir

image.png

Sayı artırma işlemi yaptığımızda da değerlerin değişimini görebilirsiniz.

image.png

Redux DevTools ile store geçmişini görüntüleme

Son olarak eğer store işlemlerimizin geçmişini görüntülemek ve adım adım neler olduğunu incelemek istersek aşağıdaki komut ile projemize store-devtools paketini yükleyip gerekli ayarlamayı yapmamız gerekiyor. Kurulum için gerekli olan komut aşağıdaki gibidir.

$ npm install @ngrx/store-devtools --save

Bu kurulumu yaptıktan sonra app.module.ts içinde düzenleme yapıp StoreDevtoolsModule tanımını imports alanına eklememiz gerekiyor. Düzenleme sonrası app.module.ts içeriğimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

import { NgModule } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { StoreModule } from '@ngrx/store';
import { AppComponent } from './app.component';
import { counterReducer } from './store/reducers/counter.reducer';
import { CounterComponent } from './counter/counter.component';
import { COUNTER_REDUCER } from './store/models/counter';
import { StoreDevtoolsModule } from '@ngrx/store-devtools';

@NgModule({
 declarations: [AppComponent, CounterComponent],
 imports: [
  BrowserModule,
  StoreModule.forRoot({ [COUNTER_REDUCER]: counterReducer }),
  StoreDevtoolsModule.instrument({}),
 ],
 providers: [],
 bootstrap: [AppComponent],
})
export class AppModule {}

En basit hali ile StoreDevtoolsModule.instrument({}) değeri ile tanımlamızı yapmış olduk. Eğer özelleştirme yapmak istersek buradan ihtiyacımız olan değerleri kullanabiliriz. Projemiz artık store geçmişini görüntülememiz için hazı durumda, son olarak tarayıcı üzerinden de geçmişi görüntülemek için Chrome extension olan Redux DevTools kurulumunu yapmamız gerekiyor. Bu extension kurulumundan sonra uygulamamızı çalıştırıp tarayıcıdan geliştiri bölümünü açtığımızda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Redux alanının olduğunu göreceğiz.

image.png Bu alan açıkken uygulamamızı kullandığımızda yaptığımız her işlem için burada store geçmişini görebileceğiz.

image.png Yukarıdaki ekran görüntüsünde de belirtiğim gibi orta kısımda tüm store geçmişini, sağ bölümde ise seçilen geçmiş kaydının detayını ve en alttaki play butonu ile de tüm store geçmişini izleyebileceğiniz alan bulunuyor. Play butonuna basınca tüm geçmiş adım adım tekrar edilip size sonuçlarını gösteriyor.

Kaynak kod ve demo adresi

Projenin çalışır haline buradan ve kaynak kodlarınada GitHub üzerinden erişebilirsiniz.